ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Kεφ. 1: Κλασσική Γενετική (Ιστορία - Πειράματα και νόμοι του Mendel - Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις - Πολλά γονίδια επηρεάζουν ένα χαρακτήρα – Αλληλεπίδραση γονιδίων - Γονότυπος – Φαινότυπος – Πιθανότητες - Ασύνδετα και συνδεδεμένα γονίδια - Επίσταση – Διεισδυτικότητα – Εκφραστικότητα - Από τη δροσόφιλα στον άνθρωπο - Από την κλασσική στην Ιατρική Γενετική – Μη μεντελική κληρονομικότητα),
Κεφ. 2: Μεταλλάξεις (Αυτόματες μεταλλάξεις - Μεταλλαξιογόνα - Μεταλλάξεις και γονίδια - Τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης ως πρότυπο μετάλλαξης - Μετάλλαξη και καρκινογένεση – Ογκογονίδια),
Κεφ. 3: Γονιδιακός χάρτης ανθρώπου (Μέθοδοι χρωματοσωματικής και γονιδιακής χαρτογράφησης – Ανάλυση σύνδεσης - Φυσική και γενετική χαρτογράφηση – Χάρτες ανθρώπινων γονιδίων),
Κεφ. 4: Πρότυπα μονογονιδιακής κληρονομικότητας και Φυλετική διαφοροποίηση (Αυτοσωματική επικρατής και υπολειπόμενη κληρονομικότητα - Μερικά εξελικτικά στάδια - Συστήματα φυλοκαθορισμού - Φυλετική διαφοροποίηση - Δ/χές φυλετικής διαφοροποίησης - Γονίδια φυλετικών χρωματοσωμάτων - Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα - Φυλορυθμιζόμενοι χαρακτήρες),
Κεφ. 5: Χρωματοσώματα και κληρονομικότητα – Κυτταρογενετική (Μίτωση και μείωση - Ταυτοποίηση, χαρτογράφηση και ιατρικές εφαρμογές από την ανάλυση των χρωματοσωμάτων - Κυτταρογενετική και νόμοι του Mendel - Αριθμητικές, δομικές και χρωματοσωματικές ατυπίες - Μερικά κλινικά γενετικά σύνδρομα - Νεοπλασίες και χρωματοσωματικές ατυπίες - Γενετική του καρκίνου - Μοριακή κυτταρογενετική),
Κεφ. 6: Γονίδια και άτομο - Γονίδια και πληθυσμοί (Η βιολογική προσωπικότητα - Γενετικό υπόστρωμα - Ετεροζυγωτία - Δερματογλυφική εικόνα - Φαρμακογενετική - Οικογενετική – Ευγονική - Iσορροπία και μεταβλητότητα πληθυσμών - Ανθρώπινες φυλές - Συχνότητα γονιδίων - Γενετικός πολυμορφισμός - Ομάδες αίματος - Ιστοσυμβατότητα και αντιγόνα της – Πολυμορφισμός και παθήσεις),
Κεφ. 7: Περιβάλλον και συμπεριφορά – Δυσγενεσίες (Χαρακτήρες επηρεαζόμενοι από το περιβάλλον -Περιβάλλον και συμπεριφορά - Ευφυΐα και πνευματική καθυστέρηση - Ατυπίες στη συμπεριφορά - Συναισθηματικές ψυχώσεις - Συμπεριφορά και οργανικές βλάβες -Δυσγενεσίες - Η επικίνδυνη ζωή του εμβρύου - Παράγοντες δυσγενεσιών - Φαινοκοπίες - Καθυστέρηση ανάπτυξης - Πολυαιτιακές δυσπλασίες),
Κεφ. 8: Βιοχημική Γενετική (Γενετικός κώδικας - Λεπτή δομή γονιδίου - Σύμφυτες νόσοι μεταβολισμού - Από το φαινότυπο στη νόσο - Καταλυτικές πρωτεΐνες - Γενετικές παθήσεις και ορμόνες - Άλλες λειτουργικές πρωτεΐνες),
Κεφ. 9: Μοριακή Γενετική (Από τους μύκητες στα ένζυμα - Από τα μικρόβια στην οργάνωση των γονιδίων - Γενετική ιών και βακτηρίων - Πλασμίδια και γενετική μηχανική DNA ευκαρυωτών - Το DNA ως βιβλιοθήκη - Ανασυνδυασμένο DNA - Γενετική μηχανική - Γονιδιακή Ρύθμιση - Γονίδια και αντισώματα - Μονόκλωνα αντισώματα - Γενετική τεχνολογία και ηθική - Δομική και λειτουργική γενωμική – Πρωτεομική),
Κεφ. 10: Πολυπαραγοντικές διαταραχές (Συνεχής ποικιλομορφία – Πολυπαραγοντικοί οριακοί χαρακτήρες – Σύνθετες διαταραχές στους ενήλικες),
Κεφ. 11: Γενετική της Ανάπτυξης – Γενετική της Εξέλιξης (Eνδείξεις και θεωρίες - Οι Εξελικτικές θεωρίες - Μία επισκόπηση του παρελθόντος - Το "βιβλίο" της εξέλιξης - Η φυσική επιλογή: μια πολυδιάστατη έννοια - Από τα μόρια στον άνθρωπο - Οι πρώτοι οργανισμοί - Ειδογένεση - Η ανέλιξη του ανθρώπου - Αναδρομή και προοπτική),
Κεφ. 12: Πρόληψη και Θεραπεία (Προγεννητική διάγνωση – Γενετική καθοδήγηση – Γονιδιακή θεραπεία – Θεραπευτικές προσεγγίσεις)