Διατριβές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Προϋποθέσεις εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σύµφωνα µε το νόµο 3685/2008, άρθρο 9, έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε). Σε ειδικές περιπτώσεις όπως ο νόµος προβλέπει µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό, µπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος διδάκτορας µη κάτοχος Μ∆Ε. Τα παραπάνω εξειδικεύονται ως εξής:
∆ικαίωµα εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής έχουν οι παρακάτω:

1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (ΚΑΤΟΧΟΙ Μ∆Ε)
• Πτυχιούχοι Ιατρικής µε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε).
• Πτυχιούχοι Βιοεπιστηµών: Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχηµείας,, Βιοτεχνολογίας, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής µε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε).
• Πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) µε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II.
• Πτυχιούχοι Ιατρικής µε άριστα.
• Πτυχιούχοι Ιατρικής µε 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς αντικειµένου.
• Πτυχιούχοι Ιατρικής µε ≥ 1 έτος ειδικότητα.
• Πτυχιούχοι Βιοεπιστηµών: Ιατρικής, Οδοντιατρικής ,
Φαρµακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχηµείας,
Βιοτεχνολογίας, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής µε ≥ 1 δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά Medline/ISI ως 1ος ή 2ος συγγραφέας.

2. ∆ιαδικασία έγκρισης εκπόνησης ∆ιδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραµµατεία του Ιατρικού Τµήµατος :
1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Βιογραφικό.
4. Αντίγραφο Μ∆Ε ή 2ο Πτυχίο ή ∆ηµοσιευµένη µελέτη ή Πιστοποιητικό ειδικότητας.
5. Επιστηµονικό πεδίο-Γενικό πλάνο της υπό εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Στη συνέχεια, η Γραµµατεία του Τµήµατος Ιατρικής κοινοποιεί τα δικαιολογητικά (1-5) στον προτεινόµενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος, µαζί µε την πρότασή του για τη σύσταση της Τριµελούς Επιτροπής τα διαβιβάζει για ενηµέρωση και έγκριση στον αντίστοιχο Τοµέα (6).
Ο Τοµέας διαβιβάζει την εγκριτική του απόφαση (7) στα προτεινόµενα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής Επιτροπής τα οποία µεριµνούν :
• Για τον Ορισµό του θέµατος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σε διάστηµα ≤ 3 µηνών από την απόφαση του Τοµέα (8)
• Για τη Σύνταξη πρωτοκόλλου της µελέτης (9)
• Για την έγκριση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου αν πρόκειται για κλινική µελέτη. (10)
• Για την Έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (11) αν πρόκειται:
- Για µελέτες ζώων Εργαστηρίων, για την οποία επιπρόσθετα χρειάζεται έγκριση της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής.
- Για µελέτες που διενεργούνται εκτός του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
- Για µελέτες που αφορούν στον γενικό πληθυσµό Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, όλα τα έγγραφα (1-11) τοποθετούνται διαβιβάζονται από την προτεινόµενο ως επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών για έλεγχο.
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών του υποψήφιου διδάκτορα. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης τον διαβιβάζει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης για την τελική έγκριση της Τριµελούς, του Θέµατος και τον ορισµό της ηµεροµηνίας έναρξης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης επιστρέφεται στην Τριµελή Επιτροπή για την ολοκλήρωσή του. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας εκπόνησης της ∆.∆., είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής