Γενικά

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η δημιουργία υψηλής στάθμης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ) με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Ο κύριος στόχος της μεταπτυχιακής εκπαίδευση είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στις Ιατρικές και τις βασικές βιοϊατρικές επιστήμες με σκοπό τόσο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής προσέγγισης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα σύγχρονα προβλήματα αλλά και τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους σε ειδικούς τομείς με απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.