Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική" (ΑΡΡ: 10803)