Πρόσκληση αριθ. 18/15-07-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" ΑΡΡ:10223