Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.