Πρόσκληση αριθ. 9/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική" (ΑΡΡ:7559)