Πρόσκληση αριθ. 5/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιτρζόγλου στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα της Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο " Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"