Πρόσκληση αριθ. 6/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση εκλογής - Αν.Καθ. Μ-Γ (ΑΡΡ 6494).pdf


04-01-2019 (sterzaki)