Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.