Εργαστήριο Κλινικής Ανατομίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου Κλινικής Ανατομίας

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναπ. Καθηγήτρια Φίσκα Αλίκη

τηλ. γραφείου :2551030587