Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Πληροφορίες Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής