Παναγούτσος Στυλιανός

Καθηγητής Νεφρολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Μαθήματα
ΝΕΦΡΟΛΟΓIA

Βιογραφικό Σημείωμα :: CV